Kredyty Mieszkanie dla Młodych

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MDM 

Program MDM skierowany jest do ludzi młodych, pragnących zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym. Z finansowego wsparcia w ramach programu MdM będą mogły skorzystać:

 1. rodziny oraz osoby samotne (niezależnie od posiadania dzieci),
 2. w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich)
 3.  które dotychczas nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego mieszkania,
 4. nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ MIESZKANIE

 1. mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,
 2. mieszkanie zostało nabyte na rynku pierwotnym,
 3. powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego
 • 85 m2 dla lokalu przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,
 1. cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie,
 2. mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ KREDYT

 1. kredyt udzielono wyłącznie na zakup mieszkania,
 2. w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania
 3. w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo - odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;
 4.  na okres co najmniej 15 lat;
 5. na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca. W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie - dotyczy obojga małżonków.

Jeżeli w ocenie instytucji kredytującej nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 1. w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania.
 2. małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia  w wysokości 15% nabywanego mieszkania.
 3. Jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m² mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m² podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m².

Dofinansowanie nie może być udzielone osobom, które były lub są właścicielem prawa własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. 

 

Sprawdź przykładowe mieszkania, które mamy w ofercie MdM.