• SEMEKO
  • >
  • Firma
  • >
  • Nota prawna

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Dane osobowe

1. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Semeko Grupę Inwestycyjną S.A. w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 (Administrator danych).

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie objętym zgodą, w celu:
- przygotowania i wysłania oferty handlowej dotyczącej realizowanych przez spółkę inwestycji  
- przekazywania ofert handlowych produktów i usług spółek z grupy kapitałowej Semeko.

W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej, dane przetwarzane są w celu wykonania umowy deweloperskiej. Po wykonaniu umowy deweloperskiej, dane przetwarzane są jedynie w celach statystycznych oraz dla celów rozliczeń podatkowych Administratora danych.

3. Zakres przetwarzanych danych stanowi:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy (jeżeli został podany).

W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej, przetwarzane będą oprócz powyższych następujące dane:
- PESEL,
- numer i seria dowodu osobistego oraz termin jego ważności,
- adres miejsca zamieszkania,
- stan cywilny oraz małżeński ustrój majątkowy (w przypadku zawierania umowy przez małżonków).
Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do złożenia oferty. W przypadku zainteresowania zawarciem umowy deweloperskiej, dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po wykonaniu umowy – przez okres pozostały do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy deweloperskiej lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego przeniesienia.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – tj. przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili przed zawarciem umowy cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem tej zgody, jednak uniemożliwi przygotowanie oferty i skontaktowanie się w celu jej zaprezentowania.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych po zawarciu umowy deweloperskiej, nie będzie możliwe całkowite zaprzestanie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest w takim wypadku konieczne do wykonania umowy, po jej wykonaniu zaś – do zadośćuczynienia obowiązkowi przewidzianemu przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. d). Przetwarzanie danych (tj. przechowywanie dokumentów związanych z umową) jest niezbędne do dokonania przez administratora danych rozliczeń podatkowych.

6. Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do treści dotyczących jej danych, 
- ich poprawiania, 
- żądania ich usunięcia,
- żądania ograniczenia zakresu ich przetwarzania, 
- żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się Administratorem danych:
- drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@semeko.pl
- telefonicznie – pod numerem telefonu 58 661 90 55
- listownie – na adres 81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 10

7. Zgodnie z przepisami RODO, dla administratora danych nie jest wymagane ustanowienie inspektora ochrony danych.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora,
- podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
- spółki powiązane z administratorem danych osobowych.

9. Administrator nie dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania).

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Informacje dotyczące oferowanych inwestycji podane w serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 k.c.
 
 

Polityka cookies

1. Podczas przeglądania strony www.semeko.pl  stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu końcowym mogą zostać zapisane pliki cookies.


2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


4. Na stronie www.semeko.pl stosowane są pliki cookies sesyjne i stałe.
- Sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego serwisu.
- Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień.


5. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania powyższych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Należy pamiętać, ze ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.