• SEMEKO
 • >
 • Firma
 • >
 • Relacje inwestorskie

SEMEKO Grupa Inwestycyjna S.A.

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 10

NIP: 586-20-65-508,
Zarejestrowana pod nr KRS 0000511385
w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Wysokość kapitału zakładowego

 - 13.190.732 PLN  

Wysokość kapitału wpłaconego

 - 13.190.732 PLN

 

Komunikaty spółek zależnych Semeko Grupa Inwestycyjna SA w Gdyni w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach:

SEMEKO Aquatower spółka z o. o. w Gdyni:

- brak komunikatów

SEMEKO Budownictwo spółka z o. o. w Gdyni:

- brak komunikatów

Semeko Alvarium spółka z o.o. w Gdyni:

- brak komunikatów

Semeko Park SA w Gdyni:

- brak komunikatów

 

 

 

 

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

 


 

1.    Semeko Grupa Inwestycyjna Spółka akcyjna.

 

Zarząd spółki Semeko Grupa Inwestycyjna Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313) (dalej jako „Spółka”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000511385, NIP 5862065508, o kapitale zakładowym 13.190.732,00 zł, który został w całości opłacony informuje, iż zgodnie z art. 5 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, będzie kontaktował się z akcjonariuszami Spółki również za pomocą strony internetowej www, w miejscu wyznaczonym na komunikację z akcjonariuszami. Zamieszczane będą w tym miejscu wszelkie wymagane przez prawo i statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

 

Ogłoszenie 1

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Spółki informuje, iż ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w sposób znaczący znowelizowała Kodeks spółek handlowych. Akcje wszystkich spółek akcyjnych od dnia 1 marca 2021 r. nie będą mogły mieć formy dokumentu, ich moc obowiązująca wygaśnie. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat licząc od dnia 1 marca 2021 r. Moc prawną akcji uzyskają natomiast zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Zatem wszystkie spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są obowiązane do tego czasu przeprowadzić procedurę dematerializacji akcji, tj. przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Z uwagi na powyższe:

 

wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia wszystkich dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 


 

2. Semeko Projekt 1 Spółka akcyjna.

 

Zarząd spółki Semeko Projekt 1 Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313) (dalej jako „Spółka”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711402, NIP 5862326446, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, który został w całości opłacony informuje, iż zgodnie z art. 5 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, będzie kontaktował się z akcjonariuszami Spółki również za pomocą strony internetowej www, w miejscu wyznaczonym na komunikację z akcjonariuszami. Zamieszczane będą w tym miejscu wszelkie wymagane przez prawo i statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

 

Ogłoszenie 1

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Spółki informuje, iż ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w sposób znaczący znowelizowała Kodeks spółek handlowych. Akcje wszystkich spółek akcyjnych od dnia 1 marca 2021 r. nie będą mogły mieć formy dokumentu, ich moc obowiązująca wygaśnie. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat licząc od dnia 1 marca 2021 r. Moc prawną akcji uzyskają natomiast zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Zatem wszystkie spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są obowiązane do tego czasu przeprowadzić procedurę dematerializacji akcji, tj. przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Z uwagi na powyższe:

 

wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia wszystkich dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 


 

3. Semeko Projekt 2 Spółka akcyjna.

 

Zarząd spółki Semeko Projekt 2 Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313) (dalej jako „Spółka”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000710204, NIP 5862326104, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, w całości opłaconym, informuje, iż zgodnie z art. 5 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, będzie kontaktował się z akcjonariuszami Spółki również za pomocą strony internetowej www, w miejscu wyznaczonym na komunikację z akcjonariuszami. Zamieszczane będą w tym miejscu wszelkie wymagane przez prawo i statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

 

Ogłoszenie 1

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Spółki informuje, iż ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w sposób znaczący znowelizowała Kodeks spółek handlowych. Akcje wszystkich spółek akcyjnych od dnia 1 marca 2021 r. nie będą mogły mieć formy dokumentu, ich moc obowiązująca wygaśnie. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat licząc od dnia 1 marca 2021 r. Moc prawną akcji uzyskają natomiast zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Zatem wszystkie spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są obowiązane do tego czasu przeprowadzić procedurę dematerializacji akcji, tj. przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Z uwagi na powyższe:

 

wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia wszystkich dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Ogłoszenie 2

OGŁOSZENIE Z DNIA  06 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 

Zarząd Semeko Projekt 2 Spółka akcyjna w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.09.2021, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

 

Porządek obrad:

 

 1. 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. 3. stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 6. 6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
 7. 7. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 8. 8. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
 9. 9. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
 10. 10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 11. 11. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 12. 12. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie § 23 ust. 3 Statutu Spółki

  „Wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki wobec jej akcjonariuszy, wynikające z posiadanych przez akcjonariuszy akcji lub innych papierów wartościowych, wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotów trzecich, w tym podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

  i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 13. 13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Ogłoszenie 3

OGŁOSZENIE Z DNIA  07 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 

Zarząd Semeko Projekt 2 Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.09.2022, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki.

 

Porządek obrad:

 

 1. 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 3. 3. stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. 5. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za rok 2021,
 6. 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,
 7. 7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,
 8. 8. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
 9. 9. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021
 10. 10. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 


 

4. Semeko Park Spółka akcyjna

 

Zarząd spółki Semeko Park Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313) (dalej jako „Spółka”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000660604, NIP 5862314064, o kapitale zakładowym 100.000.00 zł, w całości opłaconym , informuje, iż zgodnie z art. 5 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, będzie kontaktował się z akcjonariuszami Spółki również za pomocą strony internetowej www, w miejscu wyznaczonym na komunikację z akcjonariuszami. Zamieszczane będą w tym miejscu wszelkie wymagane przez prawo i statut Spółki ogłoszenia pochodzące od Spółki.

 

Ogłoszenie 1

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

Zarząd Spółki informuje, iż ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w sposób znaczący znowelizowała Kodeks spółek handlowych. Akcje wszystkich spółek akcyjnych od dnia 1 marca 2021 r. nie będą mogły mieć formy dokumentu, ich moc obowiązująca wygaśnie. Dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat licząc od dnia 1 marca 2021 r. Moc prawną akcji uzyskają natomiast zapisy w rejestrze akcjonariuszy. Zatem wszystkie spółki akcyjne i komandytowo – akcyjne są obowiązane do tego czasu przeprowadzić procedurę dematerializacji akcji, tj. przekształcenia ich w formę zapisu elektronicznego w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych. Z uwagi na powyższe:

 

wzywamy wszystkich akcjonariuszy Spółki, do złożenia wszystkich dokumentów akcji najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r. w siedzibie Spółki mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Tatrzańskiej 10 (81-313), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 – 15.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.